Evaluation of Pre-Service Elementary Science Teachers’ Experiences with Science Projects

  • Mızrap BULUNUZ
Keywords: Project-Based Learning, Science Project Experience, Science Education

Abstract

Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının ilköğretimden üniversite üçüncü sınıfa kadar eğitim-öğretim kademelerindeki bilimsel araştırma projesi deneyimleri ve bu deneyimlerin nitelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, 2006-2008 yılları arasında fen bilgisi öğretimi laboratuar uygulamaları dersini alan öğrencilerden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak anket ve yarı yapılandırılmış görüşme kayıtları kullanılmıştır. Toplanan veriler, nicel ve nitel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Uygulanan anketin betimsel analiz sonuçları, öğretmen adaylarının genel olarak araştırma projesine katılımının düşük olduğunu göstermiştir. Özellikle üniversite düzeyinde araştırma projesine katılımın çok düşük olması üzerinde durulması gereken önemli bir bulgudur. Toplanan verilerin nitel analizi, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun, derslerde yaptıkları fen deneylerini, bilimsel araştırma projesi olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Öğretmen direktifleri doğrultusunda gerçekleşen araştırma projelerin, öğrencilerin bilimsel öğrenme sürecini ve bilimsel araştırmanın evrelerini anlamalarına engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Published
2011-12-15
Section
Articles