Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

  • Betül TİMUR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale-TÜRKİYE
  • Mehmet Fatih TAŞAR Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
Keywords: Öz Yeterlik İnancı, Öğretimde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeği, Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Geçerlik ve Güvenirlik, Ölçek Uyarlama

Abstract

Bu çalışmanın amacı, literatürde MUTEBI adıyla bilinen Fen Öğretiminde Bilgisayarın Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin (BYÖYÖ) (Enochs, Riggs ve Ellis, 1993) Türkçeye uyarlanmasıdır. Ölçeğin İngilizceden Türkçeye çevirisi dil uzmanlarınca ve araştırmacılar tarafından yapılmış ve tekrar orijinal diline geri çevirme tekniği kullanılmıştır. Daha sonra Türkçeye uygunluk, içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan dönütler doğrultusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla, 309 fen ve teknoloji öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizine göre ölçek orijinal yapısını korumaktadır. Ölçek 21 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır: Sonuç Beklentisi (SB) ve Öz Yeterlik İnancı (ÖY). Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .81 bulunurken, SB boyutu için .74, ÖY boyutu için .86 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin Türkçeye başarıyla uyarlandığını göstermektedir.

Published
2013-09-15
Section
Articles