Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini Geliştirme Çalışması

  • İsa DEVECİ Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa-TÜRKİYE
  • İsmail ÖNDER Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya-TÜRKİYE
Keywords: Fen Eğitimi, Ödev, Öğrenci Ölçeği, Öğretmen Ölçeği, Veli Ölçeği

Abstract

Bu araştırmada Fen derslerinde verilen ödevlere yönelik öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerini belirlemek için işlev alt ölçeği (İAÖ), tutum alt ölçeği (TAÖ) ve davranış alt ölçeklerinden (DAÖ) oluşan ‘‘Öğretmen Ödev Ölçeği’’, ‘‘Öğrenci Ödev Ölçeği’’ ve ‘‘Veli Ödev Ölçeği’’ geliştirilmesi amaçlanmıştır. Veriler 55 fen ve teknoloji öğretmeni, yedinci ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 1584 öğrenci ve 764 veliden elde edilmiştir. Elde edilen veriler faktör analizi ve temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; faktör yükü .50’nin ve madde toplam korelasyonu .39’un altında olan maddeler ölçeklerden çıkarılmıştır. Varyans oranlarının öğretmen ölçeğinde yer alan İAÖ için % 62, TAÖ için % 62 ve DAÖ için % 52 olduğu, öğrenci ölçeğinde yer alan İAÖ için % 42, TAÖ için % 40 ve DAÖ için % 40 olduğu ve son olarak veli ölçeğinde ise İAÖ için % 44 , TAÖ için % 49 ve DAÖ için % 46 olarak bulunmuştur. Ölçeklerin güvenirliğine ilişkin olarak tüm alt ölçekler için Cronbach’s alfa değerleri .70’in üzerinde bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre geliştirilen ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

Published
2013-09-15
Section
Articles