Bilimsel tartışma ve lise öğrencilerinin çözünürlük dengesi ve asitler-bazlar konularındaki kavramsal anlamaları

Authors

  • Nejla Gültepe Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kütahya-TÜRKİYE
  • Ziya Kılıç Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Bilimsel Tartışma, Kavramsal Anlama, Asitler ve Bazlar, Çözünürlük Çarpımı, Fen Eğitimi

Abstract

Bu araştırmanın amacı “Çözünürlük Dengesi” ve “Asitler ve Bazlar” ünitelerinde bilimsel tartışma odaklı öğretim yaklaşımı ile öğrenim gören öğrenciler ile geleneksel öğretim yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin kavramsal anlamalarını karşılaştırmaktır. Araştırma Çankırı ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisenin 11. sınıflarından rastgele seçilen iki sınıfı ile gerçekleştirildi. Sınıflardan biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlendi. Deney grubunda dersler Toulmin’in tartışma teorisine dayalı tartışma etkinlikleri ile gerçekleştirildi. Araştırma toplam 34 öğrenci ile 11 hafta boyunca devam etti. Araştırmada her iki gruba da öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirleyecek açık uçlu kavramsal sorulardan oluşan iki kavram testi ön ve son test olarak uygulandı. Ön ve son testlerden elde edilen bulgular hem nitel hem de t-testi ile nicel olarak analiz edildi. Analiz sonuçları bilimsel tartışma odaklı öğretim yaklaşımının, öğrencilerin konuya ilişkin kavramları bilimsel olarak yapılandırmasında ve kavramsal ilişkileri kurmasında, anlamlı kavramsal değişim gerçekleştirme konusunda ve kavram yanılgılarının giderilmesinde geleneksel öğretim yaklaşımına göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akar, Ruken V. & Kutlu O., (2007). Eleştirel Düşünme: Ölçme Araçlarının İncelenmesi ve Bir Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 189–199.

Arcidiacona, F. & Kohler, A. (2010). Elements of design for studying argumentation: the case of two on-going research lines. Cultural-Historical Psychology, 1, 65-77.

Aydeniz, M., Pabuccu, A., Çetin, P. S., & Kaya, E. (2012). Argumentation and Students’ Conceptual Understanding of Properties and Behaviors of Gases, International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 1303-1324.

Bell, P. & Linn, M. (2000). Scientific Arguments as Learning Artifacts: Designing for Learning from the web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797-817.

Billig, M. (1989). The Argumentative Nature of Holding Strong Views: A Case Study. European Journal of Social Psychology, 19, 203–223.

Bricker, L. A. & Bell, P. (2008). Conceptualizations of Argumentation From Science Studies and the Learning Sciences and Their Implications for the Practices of Science Education. Science Education, 92 (3), 473–498.

Clark, R. W. & Bonicamp, J. M. (1998). The Ksp-solubility conundrum. Journal of Chemical Education, 75 (9), 1182-1185.

Cohen, L. & Manion, L. (1998). Research Methods in Education. Routledge. London and New York. (Fourth Edition).

Çalık, M. Ayas, A., & Ebenezer, J. V. (2004). A review of solution chemistry studies: Insights into students’ conceptions. Journal of Science Education and Technology, 14 (1), 29-50.

Çökelez, A. (2010). A Comparative Study of French and Turkish Students' Ideas on Acid- Base Reactions. Journal of Chemical Education, 87(1), 102-106.

Demerouti, M., Kousathana, M., & Tsapalis, G. (2004). Acid-base equilibria, part I. upper secondary students’ misconceptions and difficulties. The Chemical Educator, 9, 122- 131.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the Norms of Scientific Argumentation in Classroom. Science Education, 84 (3), 287–312.

Erduran., S. & Jimenez-Aleixandre, J. M. (2012). Research on argumentation in science education in Europe. In, D. Jorde, & J. Dillon (Eds.), Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective, pp. 253-289. Sense Publishers.

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into Argumentation: Developments in the Application of Toulmin's Argument Pattern for Studying Science Discourse. Science Education, 88, 915–933.

Ganguly, I. (1995). Scientific Thinking is in The Minds Eye. Selected Readings From The International Visual Literacy Association, 27th, Chicago, IL, 18–22.

Hogan, K. & Maglienti, M. (2001). Comparing the Epistemological Underpinnings of Students’ and Scientists’ Reasoning about Conclusions. Journal of Research in Science Teaching, 38 (6), 663-687.

Kanlı, U. (2007). 7E Modeli Merkezli Laboratuar İle Doğrulama Laboratuar Yaklaşımlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Doktora Tezi.

Kaya, E., Erduran, S., & Cetin, P. S. (2010). High school students’ perceptions of argumentation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3971-3975.

Kelly, G. & Takao, A. (2002). Epistemic levels in argument: An analysis of university oceanography students’ use of evidence in writing. Science Education, 86(3), 314–342. 21

Köseoğlu, F. & Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 139–148.

Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The Place of Argumentation in the Pedagogy of School Science. International Journal of Science Education, 21, 553–576.

Nussbaum, E. M. & Sinatra, G. M. (2003). Argument & Conceptual Engagement. Contemporary Educational Psychology, 28, 384-395.

Osborne, J., Erduran S., & Simon, S. (2004a). Enhancing the Quality of Argumentation in School Science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10) 994–1020.

Osborne, J., Erduran S., & Simon, S. (2004b). Ideas, Evidence and Argument in Science- Inservice Training Pack- Nuffield Foundation. London.

Pekmez, E. Ş. (2002). Students’ understanding of higher order concepts in chemistry: Focusing on chemical equilibrium. Education and Science, 27 (124), 61-70.

Sampson, V. & Clark, D. B. (2011). A Comparison of the Collaborative scientific Argumentation Practices of Two High and Two Low Performing Groups. Research in Science Education, 41(1), 63-97

Simon, S., Erduran, S., & Osborne, J. (2006). Learning to Teach Argumentation: Research and Development in the Science Classroom. International Journal of Science Education, 28 (2–3), 235-260.

Skoumois, M. (2009). The Effect of Sociocognitive Conflict on Students’ Dialogic Argumentation about Floating and Sinking. International Journal of Enviromental & Science Education, 4(4), 381-399.

Von Aufschnaiterl, C., Erduran, S., Osborne, J., & Simon, S. (2008). Arguing to Learn and Learning to Argue: Case Studies of How Students’ Argumentation Relates to Their Scientific Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 45 (1) 101-131

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

24.05.2024 — Updated on 24.05.2024

Versions

How to Cite

Gültepe, N., & Kılıç, Z. . (2024). Bilimsel tartışma ve lise öğrencilerinin çözünürlük dengesi ve asitler-bazlar konularındaki kavramsal anlamaları. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 5-21. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 423

You may also start an advanced similarity search for this article.