Fizik ve Fen Bilgisi öğretmen adayları farkı fark edebiliyor mu? Kütle ve ağırlık merkezi kavramları örneği

Authors

  • Vahide Nilay Kırtak Ad Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir-TÜRKİYE
  • M. Sabri Kocakülah Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir-TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Kütle Merkezi, Ağırlık Merkezi, Kavram Yanılgıları, Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversitede okuyan fizik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının, “kütle merkezi” ve “ağırlık merkezi” ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmektir. Betimsel nitelikli tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde okuyan 335 fizik ve fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. “Ağırlık merkezi, kütle merkezi ile aynı şeydir; Ağırlık merkezi cismin orta noktasıdır; Ağırlık ve kütle farklıdır. O yüzden ağırlık merkeziyle kütle merkezi de farklıdır; Kütle merkezi değişmez, ağırlık merkezi değişir.” gibi çeşitli kavram yanılgıları ile karşılaşılmıştır. Bu kavram yanılgılarının çoğunun sebebinin “kütle ve ağırlık” kavramlarının tam olarak bilinmemesinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkarılan kavram yanılgılarını temele alan bir öğretim modelinin geliştirilmesi ve bu modelin etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma yapılması önerilmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkaya, M. M. (2006). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin moment konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Candan, A., Türkmen, L. & Çardak O. (2006). Kavram haritalamanın ilköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet kavramlarını anlamalarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 3(1), 65-75.

Chi, M. T. H., Slotta, J. D. & Leeuw, N. (1994). From things to processes: A theory of conceptual change for learning science concepts. Learning and Instruction, 4, 27-43.

Çepni, S. (Editör). (2006). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

Demirci, N. & Çirkinoğlu, A. (2004). Öğrencilerin elektrik ve manyetizma konularında sahip oldukları ön bilgi ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 116-138.

Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 481-490.

Eryılmaz, A. & Sürmeli, E. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. 20.01.2009 tarihinde http://www.metu.edu.tr/~eryilmaz/TamUcBaglant.pdf adresinden alınmıştır.

Gilbert, J. & Watts, D. M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: Changing perspectives in science education. Studies in Science Education, 10, 61-98.

Hestenes, D., Megowan-Romanowicz, C., Osborn Popp, S. E., Jackson, J. & Culbertson, R. J. (2011). A graduate program for high school physics and pyhsical science teachers. American Journal of Physics, 79 (9), 971-979.

Hewson, P.W. (1992). Conceptual change in science teaching and teacher education. National Center for Educational Research Documentation, and Assessment, Ministry for Education and Science, Madrid, Spain.

Keser, A. (2007). Afyonkarahisar il merkezindeki 9. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Kocakülah, M. S. & Kocakülah, A. (2002). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık ile ilgili kavramsal yapıları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Koray, Ö. Özdemir, M. & Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin “birimler” hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: Kütle ve ağırlık örneği. İlköğretim Online, 4(2), 24- 32.

Koray, Ö. & Tatar, N. (2003). İlköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık ile ilgili kavram yanılgıları ve bu yanılgıların 6.,7. ve 8. sınıf düzeylerine göre dağılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 187-198.

Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Küçüközer, H. (2004). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen öğretim modelinin lise 1. sınıf öğrencilerinin basit elektrik devrelerine ilişkin kavramsal anlamalarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2008). Ortaöğretim Fizik Dersi 10. sınıf Öğretim Programı. Ankara: MEB.

Novak, J. D. (July, 1987). Research on students’ alternative frameworks in science- topics, theoretical frameworks, consequences for science teaching. Second International 74 Seminar, Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Cornell University, Ithaca, USA.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Smith, J. A. & Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological analysis. In E. Lyons ve A. Coyle (Eds.). Analysing Qualitative Data In Psychology. (p. 35-50). Los Angeles: SAGE Publications.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Taşkın, Ö. & Koray, Ö. (Editörler). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. (1.Baskı). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Ünlü, P. & Gök, B. (2007). Öğrencilerin düzgün dairesel harekette merkezcil kuvvet hakkındaki kavram yanılgılarının araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 141-150.

Walsh, E., Dall’Alba, G., Bowden, J., Martin, E., Marton, F., Masters, G., Ramsden, P. & Stephanou, A. (1993). Physics students’ understanding of relative speed: A phenomenographic study. Journal of Research in Science Teaching, 30(9), 1133-1148.

Yaşar, I. Z. (2006). Fen eğitiminde zihin haritalama tekniğiyle not tutmanın kavram öğrenmeye ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

24.05.2024 — Updated on 24.05.2024

Versions

How to Cite

Kırtak Ad, V. N. ., & Kocakülah, M. S. . (2024). Fizik ve Fen Bilgisi öğretmen adayları farkı fark edebiliyor mu? Kütle ve ağırlık merkezi kavramları örneği. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 56-74. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 137

You may also start an advanced similarity search for this article.