Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  • Mustafa ÜREY Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon-TÜRKİYE
  • Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bursa-TÜRKİYE
  • Cemalettin YILDIZ Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde-TÜRKİYE
Keywords: Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi (SEÇD), Okul Bahçesi Programı (OBP), Disiplinlerarası Öğretim, Şema, Tablo, Grafik, Matematik Öğretimi

Abstract

Yapılan çalışmanın amacı, geliştirilen bir Okul Bahçesi Programını (OBP) tanıtmak ve OBP’nin ilköğretim 5. sınıf matematik programında yer alan şema, tablo ve grafik oluşturarak oluşturulan grafiklerin yorumlanması gibi matematik kazanımları üzerindeki etkisini farklı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada denk kontrol gruplu ön test-son test deseninin kullanıldığı yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon İl Merkezindeki “A” ilköğretim okulunda öğrenim gören 187 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen OBP Başarı Testi’den faydalanılmıştır. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 0.74 olup, çalışmada ilgili konuya yönelik testteki 3 soru kullanılmıştır. Her bir soru 2 aşamalı olup birinci aşamada senaryo verilip senaryoya bağlı tablo, şema ya da grafik çizilmesi istenirken, ikinci aşamalarda tablo, şema ya da grafik verilerek öğrencilerin bu tablo, şema ya da grafiklere bağlı olarak senaryolar üretmeleri istenmiştir. Her bir sorunun her bir aşaması için araştırmacı tarafından geliştirilen değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Öğrenciler testten en yüksek 18 puan alırken, en düşük 0 puan almaktadırlar. Değerlendirme sonuçları SPSS.15 paket programı ile değerlendirilmiş ve verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda OBP’nin öğrencilerin şema, tablo ve grafik oluşturma ile birlikte bu araçların yorumlanmasında etkili bir program olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle erkek öğrenciler ve görsel ve matematiksel zekâ alanları güçlü öğrenciler için OBP’nin etkili bir program olduğu tespit edilmiştir.

Published
2013-09-15
Section
Articles