Öğretmenlerin 2007 Yılı kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelere yönelik algılamaları

Authors

  • M. Diyaddin Yaşar Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğit. Fakültesi, Kilis-TÜRKİYE
  • Mustafa Sözbilir Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğit. Fakültesi, Erzurum-TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Kimya Öğretim Programı, Yapılandırmacı Yaklaşım, Öğretmen Algılamaları, Amaçlanan Öğretim Programı, Türkiye

Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin kimya öğretim programında öne çıkarılan yapılandırmacılığa dayalı öğeleri algılama düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece amaçlanan kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğeler ile öğretmenler tarafından algılanan kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğeler arasındaki tutarlık belirlenmeye çalışılmıştır. Yorumlayıcı (interpretive) durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada veriler yarıyapılandırılmış görüşmelerle Erzurum ili merkezinde görev yapan 19 öğretmenle birebir, 4 öğretmen ile de odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme kuramı ve buna paralel olarak yapılandırmacılığa dayalı kimya derslerinin ne tür yöntem-tekniklerle işlenmesi ve ne tür araç-gereç ve materyallere öncelik verilmesi ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği hususunda yeterli düzeyde bir algıya sahip olmadıkları görülmüştür. Ancak bazı öğretmenlerin, yapılandırmacı öğrenme ortamı, yapılandırmacı öğretmen ve öğrencilerin görev ve sorumlulukları konusunda bir takım değişikliklerin olduğunu fark etmiş oldukları ve kısmen de olsa algıladıkları belirlenmiştir. Ancak çalışma sonucunda amaçlanan kimya öğretim programı ile öğretmenler tarafından algılanan kimya öğretim programının bir biri ile tam olarak örtüşmediği ve önemli ölçüde uyumsuzlukların olduğu sonucuna varılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.

Ayas, A. (2013). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kimya öğretim programı geliştirme çalışmaları. M. Sözbilir (Ed.), Türkiye’de kimya eğitimi içinde (141-153). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayınları No: 22.

Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D. & Turgut, M. (1997). Kimya öğretimi. Ankara: YÖK

Aydın, A. (2007). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programlarının uygulama sürecinin gerçekleştirilmesinde 1992’den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programının uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 223-233.

Aydın, A. (2010). Cumhuriyet dönemi ortaöğretim kimya öğretim programlarının esnek program ve uygulamaları açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(2), 61-74.

Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-22.

Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classroom. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Büyüköztürk, Ş. Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: PegemA Akademi.

Çepni, S. & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama, ve SBS’yle ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Akademi.

Çınar, O., Teyfur, E. & Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.

Durmuş, S. (2001). Matematik eğitiminde oluşturmacı yaklaşımlar. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 91-107.

Duru, A. & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.

Ercan, O. (2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 193-209.

Fosnot, C. T. (2007) Oluşturmacılık: Teori, perspektifler ve uygulama. Çeviri Editörü: S. Durmuş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Hançer, A.H. (2006). Enhancing learning though constructivist approach in science education. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 181-188.

Gönen, S. & Andaç, K. (2009). Gözden geçirme stratetjisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 28-40.

Gözütok, F.D. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160, 1-13.

Güneş, G. & Asan, A. (2005). Oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamın matematik başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 105-121.

Kabapınar, F. (2004). Bir başka perspektiften fen öğretimine bakmak. Eğitimbilim, 66, 30-33.

Kalkan, H. , Savcı, H. , Şahin, M. & Özkaya, A. R. (1994). Kimya öğretmenliği eğitimi ve ortaöğretim kimya eğitiminin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 155-160.

Kurt, S. & Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9.sınıf kimya dersi öğretim programının 102 uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.

McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education.

Meriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded form case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

MEB (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (4 ve 5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6 7. ve 8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2007). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Kimya dersi 9. sınıf öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2013). Ortaöğretim kimya dersi (9,10,11 ve 12.sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.

Ornstein A. & Hunkins, F.P. (1998). Curriculum foundation, principles, and issue. (3rd Edition). Boston: Allyn and Bacon.

Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1). 100-111.

Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.

Uğurlu, C. T. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 103-114.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: Kuram ve teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yadigaroğlu, M. & Demircioğlu, G. (2012). Kimya dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 325-333.

Yaşar, M.D. (2012). 9.sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulamasına yönelik bir inceleme: Erzurum Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012a). Öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum Örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 359-392.

Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012b). 9.sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. The Journal of Academic Social Sciences Studies, 5(7), 789-807.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yörük, N.& Seçken, N. (2011). Cumhuriyet döneminde uygulanan kimya dersi öğretim programlarının derlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(2), 7-34.

Yüksel, S. (2003). Türkiye’ de program geliştirme çalışmaları ve sorunları. Milli Eğitim, 159, 120-124.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

24.05.2024 — Updated on 24.05.2024

Versions

How to Cite

Yaşar, M. D. ., & Sözbilir, M. (2024). Öğretmenlerin 2007 Yılı kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelere yönelik algılamaları. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 75-102. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 141

You may also start an advanced similarity search for this article.