Prospective Teachers’ Levels of Understanding Heisenberg Uncertainty Principle and the Impact of Writing Activities for Learning Purposes on Academic Success

  • Ali YILDIZ
  • Erdoğan BÜYÜKKASAP
Keywords: Comprehension Level, Heisenberg Uncertainty Principle, Writing to Learn

Abstract

Bu çalışmada, eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği programında modern fiziğe giriş dersi alan öğrencilerin Heisenberg belirsizlik ilkesini anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin öğretmen adayı öğrencilerin akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada kontrol gruplu öntest-sontest yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan nitel sorularla elde edilmiştir. Ders, bütün gruplarda sözlü-yazılı anlatım yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Ayrıca deney grubundaki her öğrenci, lise son sınıf öğrencisine Heisenberg belirsizlik ilkesini anlaşılır bir şekilde açıklayacak bir mektup yazmıştır. Buna karşın kontrol grubu öğrencileri ders kitabında yer alan konuyla ilgili problemleri çözmüşlerdir. Araştırmaya, 2007-2008 öğretim yılında öğrenim gören 54 ü bayan, 57’si bay olmak üzere toplam 111 üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmen adayı öğrencilerin Heisenberg belirsizlik ilkesini anlama düzeylerinin düşük kaldığını, deney ve kontrol grubunun sontest sonuçlarının nitel ve nicel olarak karşılaştırılmasıyla varılan sonucun ve yapılan sınavdaki başarı yüzdelerinin, deney grubunun lehine olduğunu göstermiştir. Ayrıca sontestle birlikte sorulan ek sorularla öğrencilerin öğrenme amaçlı yazma aktivitesiyle ilgili düşünceleri yazılı olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin, %91,4’ü hakkında mektup yazdıkları Heisenberg belirsizlik ilkesini anladıklarını ve öğrenme amaçlı yazma aktivitesinin Heisenberg belirsizlik ilkesini öğrenmelerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Published
2011-12-15
Section
Articles