Bilimsel süreç becerileri bağlamında geçmiş Türk fen programlarının karşılaştırmalı incelenmesi

Authors

  • Mehmet Ali Altınok MEB, Aksaray-TÜRKİYE
  • Tuncay Tunç Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Aksaray-TÜRKİYE

DOI:

https://doi.org/10.36681/

Keywords:

Bilimsel Süreç Becerileri, Fen ve Teknoloji, Tabiat Dersleri, Fen Okur Yazarlığı

Abstract

Bu araştırma Cumhuriyet döneminden günümüze kadar uygulanan 1926, 1936,1948, 1968 (4 ve 5. sınıf) ve 2004 fen dersleri öğretim programlarının Bilimsel süreç becerileri yönünden analiz edilip karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlamıştır. Bu araştırmada nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelenmesine başvurulmuş olup kullanılan veriler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili dönemlerde uygulanan fen dersleri programları aracılığıyla toplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre 2004 programına yeni bir kavram olarak eklenen bilimsel süreç becerilerinden bazılarının 1926, 1936, 1948, 1968 ilkokul programlarının içeriğinde de yer aldığı ve 2004 programındaki kazanımlarla benzer özellikler gösterdiği görülmüştür. Bu araştırmada da görüldüğü gibi her yeni program kendisinden öncekilere dayalıdır ve toplumun sosyo-ekonomik yapısının yanında eğitim alanındaki yeniliklere göre şekillenmektedir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi (15. Baskı).Ankara: Pegem Akademi.

Arslan, M. (1999). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları ve Belli Başlı Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 146, 42-48.

Ayas, A., Çepni, S. & Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarın Yeri ve Önemi-I. Çağdaş Eğitim, 204, 21–24.

Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, Araştırma-İnceleme Dizisi, Ankara: MEB Basım Evi.

Böyük. U., Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi, 1, 20–30.

Coşkun, A. (2003). Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi. Atatürkçü Düşünce Dergisi, 4, 72-77.

Demirel, Ö. (1999). Türk Eğitim Sisteminde Öğretim Programlarının Geliştirilmesinde Bilimsel Yaklaşım ve 2000’li Yıllar İçin Öneriler. 21. Yüzyılın Işığında Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25–27 Kasım, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Araştırma Merkezi Yayınları, s. 328–335, Ankara.

Fer, S. (2005). "1923 Yılından Günümüze Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları Üzerine Bir İnceleme". Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, 7-9 Aralık, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Başbakanlık Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul 2005.

Gözütok, D. (2003). Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160 (Güz), 44–64.

Hazır, A., & Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 81–96.

Kahya, E., & Demirhan Erdemir, A. (2000). Bilimin Işığında Osmanlı’dan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık Kurumları (s. 466). İstanbul:Diyanet Vakfı

Kaştan, Y. (2006). Cumhuriyet Döneminde Nüfus Hareketlerinin Fonksiyonu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 65-76.

Kaya, G., & Bozdemir, H. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Kontrol Listesi ile Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Analizi: Kuvvet ve Hareket Ünitesi Örneği. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya- Türkiye

Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the future. Monroe 2-Orleans Board of Cooperative Education Services. http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm

EARGED (Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı), (2010). OECD (2006). Uluslar Arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Ulusal Nihai Raporu.

MEB, (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı.

MEB, (2000). İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programı. Tebliğler Dergisi, 63, 2518, Ankara

MEB, (1968). İlkokul Programı, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.

MEB, (1948). İlkokul Programı, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.

MEB, (1936). İlkokul Programı, Devlet Matbaası, İstanbul.

MEB, (1926). İlk Mektep Müfredat Programı. Devlet Matbaası, İstanbul.

Şahin, M. (2009). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Gelişimi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 2(8), 402-410 55

Tan, M., & Temiz, B.K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 89–101.

Tuğluoğlu, F. & Tunç, T. (2010). 1926 İlkmektep Müfredatı Ve Cumhuriyet Dönemi Eğitiminin Ekonomik Hedefleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 26(76)

Tuğluoğlu, F. (2007). Modernleşme ve Devletçi Ekonomi Politiğin Kırsal Kesim Üzerine Etkileri. Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara.

Tunç, T., & Akçam, H. K. (2008). Cumhuriyet’ten Günümüze İlkokul Programlarında Fen Derslerinin Konuları. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül Sakarya- Türkiye.

Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, AÜ EBF.

Yıldırım, A., & Şimsek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri ( Gözden Geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Seçkin.

Downloads

Issue

Section

Articles

Published

24.05.2024 — Updated on 24.05.2024

Versions

How to Cite

Altınok, M. A. ., & Tunç, T. (2024). Bilimsel süreç becerileri bağlamında geçmiş Türk fen programlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Journal of Turkish Science Education, 10(4), 22-55. https://doi.org/10.36681/

Similar Articles

1-10 of 420

You may also start an advanced similarity search for this article.