Alternative Conceptions of High School Students about Animal Classification: Vertebrate Animals

  • Ayhan ÇİNİCİ
Keywords: Alternative Conceptions, Biology Teaching, Classification of Animals, Vertebrate Animals

Abstract

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin omurgalı hayvanların sınıflandırılması konusundaki alternatif kavramlarının ve bu kavramların altındaki düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2009–2010 öğretim yılında, Erzurum il merkezindeki 4 farklı lisede öğrenim gören toplam 256 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, ilk üçü açık uçlu, sonraki 16’sı ise çoktan seçmeli olmak üzere toplam 19 maddelik test formu kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca test uygulamasının hemen ardından rastgele seçilen toplam 20 öğrenci ile teste verdikleri cevaplar doğrultusunda yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin omurgalı hayvanlarla ilgili çok sayıda alternatif kavrama sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin, hayvanları sınıflandırırken; onların dış görünüşlerini, yaşam alanlarını, beslenme ve hareket şekillerini ve organlarının görev benzerliklerini dikkate aldıkları, yani çoğunlukla yapay sınıflandırma kriterlerine dayalı analojik yaklaşımları kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca günlük konuşma dili ile bilimsel terminoloji arasındaki uyumsuzlukların da alternatif kavramların gelişmesine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Published
2011-12-15
Section
Articles